Mediacje

av_1
Mediator: mgr Jakub Konarzewski

Mediacje

Mediacje w ostatnich latach stały się przedmiotem zainteresowania wielu osób. Są one metodą rozwiązywania sporu, w której osoba mediatora pomaga stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji, określeniu potrzeb i interesów oraz prowadzi dyskusję, prowadzącą do wspólne akceptowalnego rozwiązania.
Proces i przystąpienie do mediacji ma charakter dobrowolny, poufny, a osoba mediatora jest bezstronna i neutralna wobec problemu. Celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania, które zadowalać będzie obie strony.
Mediacja ma na celu stworzenie komfortowych warunków dla stron, umożliwiających nawiązanie rozmowy dotyczącej zaistniałej sytuacji i próby osiągnięcia dobrowolnego porozumienia.

W zakresie mediacji, oferuję Państwu usługę w sporach sądowych i pozasądowych w sprawach:

RODZINNYCH

Sprawy związane z rozwodami (forma rozstania, podział majątku, prawa do opieki i prawa opiekuńcze, forma sprawowania opieki na dzieckiem), sprawy o pojednanie, sprawy dotyczące konfliktów rodzinnych i małżeńskich i inne.

CYWILNYCH

Sprawy o podział majątku, konflikty sąsiedzkie, sprawy spadkowe i inne.

PRAWA PRACY

Konflikty na linii pracownik - pracodawca, pracownik - pracownik, sprawy związane z zapisami umowy o pracę, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, uzyskanie odszkodowania, wynagrodzenia i inne.